Kanał RSS
Kanał RSS

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI
Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. Prof. Kazimierza Twardowskiego
w Poznaniu


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą "Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. Prof. Kazimierza Twardowskiego" ustanowiona przez: Pawła Wojciechowskiego zam. w Poznaniu ul.Skryta8/9 i Sławomira Sikorę zam. w Warszawie ul. Dąbrowskiego 116 A/18 , zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym przed notariuszem Małgorzatą Pałgan-Paszka w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Terespolskiej 4 lok.83 za numerem repertorium A nr 6640/2009 dnia 05.08.2009 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą fundacji jest miasto Poznań.

§4

Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

§6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§7

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem "Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. Prof. Kazimierza Twardowskiego w Poznaniu".

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9

Fundacja została powołana w celu:
1. Organizowania pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzenia działań na rzecz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
2. walki z wykluczeniem społecznym

§10

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie pomocy rzeczowej i finansowej dla rodzin i osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej,
2. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
3. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
4. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw,
5. Zakup specjalistycznego sprzętu oraz leków, dla podmiotów, o których mowa w ust.4,
6. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia dzieci.
Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
7. Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
Prowadzenie działalności wydawniczej,
Organizowanie zajęć terenowych, wycieczek, zielonych szkół, przedszkoli, szkół, obozów letnich i zimowych oraz wczasów w ośrodkach agroturystycznych.
Wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym, zwłaszcza pozostającym długotrwale bez pracy.
8. Wspieranie osób ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi,
9. Wspieranie absolwentów szkół wyższych poprzez organizowanie szkoleń doskonalających i warsztatów zawodowych.

§11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 12

Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
85.20.Z Szkoły podstawowe;
85.31. Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane;
85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe;
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
86.10.Z działalność szpitali;
86.21.Z Praktyka lekarska ogólna;
86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna;
86.90.D Działalność paramedyczna;
86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego;
86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych;
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi;
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§13

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§15

Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji osób trzecich,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
e) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§16

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 18

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§19

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowna uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

4 Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
5. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.

RADA FUNDACJI

§20

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 12 osób, powołanych przez Fundatorów na okres 3 lat.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 27 ust. 3 lit. a - g.

§21

Do Rady Fundacji należy:

a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
e) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
f) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
h) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji.

§22

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

§23

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§24

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.

§25

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§26

1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.


ZARZĄD FUNDACJI

§27

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 2 do 5 osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Fundatorów.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
c) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
d) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
e) przekroczenia 75 roku życia,
f) nienależytego wypełniania funkcji członka,
g) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§28

Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora.

§29

Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesa

§30

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§31

Zarząd Fundacji:

a) reprezentuje ją na zewnątrz,
b) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
d) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
j) powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

§32

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§33

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

§34

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§35

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.

§36

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

ROZDIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§37

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
73.1 Reklama;
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
86 Opieka zdrowotna;
87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
88 pomoc społeczna bez zakwaterowania;
93.1 Działalność związana ze sportem;
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§38

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§39

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§40

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

ZałącznikWielkość
Statut Fundacji FECWIS103.05 KB